Skip to main content

Raiffeisen EURO BOND

Želite veći prinos? Želite štediti u Euro valuti? Za Vas je Raiffeisen EURO BOND, fond namjenjen srednjoročnom ulaganju?

Osnovni podaci

Raiffeisen EURO BOND namijenjen klijentima koji preferiraju štednju u Euro valuti i namjeravaju štediti u srednjem vremenskom periodu (od 1 do 3 godine) te u tom periodu zahtijevaju viši prinos u odnosu na Fond Raiffeisen CASH i kojima odgovara investicijski cilj Fonda Raiffeisen EURO BOND. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, klijenti moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti uslijed promjena kamatnih stopa i s tim povezane moguće gubitke.

Vrsta fonda:Obveznički
Investicijski cilj:Ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR
Kome je namijenjen:Investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci
Naknada za upravljanje:Najviše 1,50% godišnje od ukupne imovine Fonda.

Apliciraj online

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

Informacije o ulaganju

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela nasrednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

Obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;

Investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;

Depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 50% neto imovine Fonda,repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini, do 30% neto imovine Fonda;Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 90% neto vrijednosti fonda od čega prema EUR min 51% neto vrijednosti fonda;

Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira;

Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.

Vrijednost i strukturu odjela možete pogledati ovdje>