Skip to main content

Paket EKONOMIK

Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju 

Šta sadrži EKONOMIK paket usluga?

Bankarski proizvodi i usluge:

 • otvaranje i vođenje računa za plaćanje (tekući račun/debitna kartica);
 • prekoračenje po tekućem računu- limit;
 • svako revidiranje uslova za korištenje EKONOMIK paketa usluga, što uključuje i revidiranje inicijalno odobrenog iznosa dozvoljenog prekoračenja vezano za račun za plaćanje;
 • korištenje usluge Raiffeisen Mobilno bankarstvo;
 • korištenje usluge Internet bankarstvo;
 • plaćanja u unutrašnjem platnom prometu, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti bez naknade do 31.12.2024., a od 01.01.2025. godine 10 naloga mjesečno (za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu) bez naknade do kumulativnog iznosa KM 10.000, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti, a za izvršenje naloga koji prelaze prethodno navedeni obim usluga, Banka će naplaćivati naknadu u skladu sa Tarifom definisanom pojedinačnim proizvodom
 • neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH
 • izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice bez naknade; 
 • promjene PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu; 
 • slanje izvoda putem mail-a ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za korisnika.

Nebankarske usluge:

 • osiguranje korisnika tekućeg računa

Uslovi korištenja održivog paketa EKONOMIK - paket za finansijsku inkluziju

Korisnici EKONOMIK paketa  usluga mogu biti rezidenti i nerezidenti odnosno, domaća i strana fizička lica, sva punoljenta  i maloljetna lica sa navršenih 14 godina.        

Korisnik istovremeno može biti korisnik samo jednog modela Paket računa.      

Korisnik mora da  ima otvoren tekući račun u Banci/debitnu karticu

Iznos naknade za paket EKONOMIK - paket za finansijsku inkluziju 
Mjesečna naknada za vodjenje Paket računa „EKONOMIK“ - paket za finansijsku inkluziju 

u visini od 0,3% prosječne mjesečne neto plaće u F BiH za prethodnu godinu, izračunate na godišnjem nivou, 3,78KM. Banka vrši  usklađivanje naknade  jednom  godišnje i to na dan  01.03. svake godine (referentni datum), a  na osnovu podatka o visini prosječne mjesečne neto plaće u F BiH za prethodnu godinu, izračunate na godišnjem nivou  koju zvanično  objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Primjena usklađenih naknada je od 01.05. tekuće godine.

Otvaranje i vođenje računa za plaćanje ( tekući račun/debitna kartica) -EKONOMIK  - paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Prekoračenje po tekućem računu – limit - EKONOMIK-  paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Svako revidiranje uslova za korištenje EKONOMIK paketa usluga, što uključuje i revidiranje inicijalno odobrenog iznosa dozvoljenog prekoračenja vezano za račun za plaćanje – EKONOMIK - paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Plaćanja u unutrašnjem platnom prometu, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti - EKONOMIK- paket za finansijsku inkluziju Bez naknade do 31.12.2024., a od 01.01.2025. godine 10 naloga mjesečno (za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu) bez naknade do kumulativnog iznosa KM 10.000, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti, a za izvršenje naloga koji prelaze prethodno navedeni obim usluga, Banka će naplaćivati naknadu u skladu sa Tarifom definisanom pojedinačnim proizvodom;
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH - EKONOMIK- paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice - EKONOMIK- paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Promjene PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu - EKONOMIK- paket za finansijsku inkluziju Bez naknade
Slanje izvoda pute, mail-a ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za Korisnika – EKONOMIK - paket za finansijsku inkluziju Bez naknade

Datum revidiranja objave paketa EKONOMIK -  paket za finansijsku inkluziju je 30.06.2024