Skip to main content

Trajni nalog

Povjerite nam plaćanja po Vašem nalogu, u Vaše ime i za Vaš račun!

Namjena usluge

Bilo koju Vašu finansijsku obavezu ili plaćanje možete obaviti uspostavom usluge Trajnog naloga putem kojeg će se na period i iznos koji Vi odredite izvršiti automatsko plaćanje sa Vašeg računa.

Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa fizičkog lica u Banci ili u korist računa s ciljem izmirenje obaveza prema Banci

Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa pravnog lica u Banci

Transfer fiksnog/promjenljivog iznosa sa računa fizičkog lica u korist računa fizičkog ili pravnog lica u drugoj Banci