Skip to main content

Osiguranje od nezgode

Vašu polisu osiguranja potražite u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke u Federaciji BiH!

Osiguranje od nezgode

Životne planove pravimo ne razmišljajući o tome da se nezgode mogu dogoditi iznenada, najčešće kada ih najmanje očekujemo.Ipak, to ne znači da treba da živimo sputani strahom od neželjenih događaja. Dovoljna je jedna mudra odluka koja može da nam obezbijedi prijeko potrebnu sigurnost.Polisom osiguranja od posljedica nezgode ublažavate finansijske posljedice prouzrokovane nesretnim slučajem, a osiguranje važi 24 sata bez obzira da li se nalazite u zemlji ili inostranstvu.

Nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji ima za posljedicu smrt osiguranika ili tjelesnu povredu (trajnu potpunu ili djelomičnu invalidnost), narušenje zdravlja koje zahtijeva liječenje u bolnici i/ili troškove liječenja.

U zavisnosti od vrste proizvoda osiguranja koju odaberete, rizici koji mogu biti pokriveni su:

  • Rizik smrti usljed nezgode
  • Rizik smrti usljed bolesti
  • Nastup teške bolesti
  • Nastup trajne invalidnosti
  • Lom kostiju
  • Troškovi liječenja
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici

Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati osobe do 75. godina starosti.Osiguranjem od nezgode se mogu osigurati i djeca, odrasli, uži članovi porodice, te zaposlenici firme koje osigurava vlasnik/direktor kompanije.

Trajna invalidnost je trajni gubitak funkcije ili dijela tijela/organa koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.

Nadoknađuju se troškovi stvarnog i nužnog liječenja nastali u periodu do godinu dana od dana nezgode koji nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim ili nekim drugim osiguranjem.

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod nastupa teške bolesti, bez obzira da li će se zbog iste naknadno isplatiti osigurana suma za ostale ugovorene rizike.

Ugovorena fiksna naknada isplaćuje se kod loma bilo koje kosti, bez obzira da li će se zbog istog loma naknadno isplatiti osigurana suma za nastalu trajnu invalidnost.

Naknada za boravak u bolnici plaća se za svaki dan koji osiguranik po osnovu osiguranog slučaja provede u bolnici, a najduže 180 dana.

Individualno – za djecu do 14 godina i za ostale osobe do 75 godina starosti

Porodično – za osiguranje svih članova porodice (supružnici/vanbračni partneri i njihova djeca)

• neodređeno trajanje osiguranja
• mogućnost plaćanja premije na rate
• osigurani ste 24 sata

Premija osiguranja je iznos koji Ugovarač osiguranja plaća po osnovu zaključene polise osiguranja, a zavisi od vrste odabranog osiguranja:

 Individualno - za djecu do 14 godinaIndividualno - za osobe od 15 do 75 godinaPorodično
Godišnja premija36 KM60 KM144 KM