Skip to main content

Namjenski krediti: Finansirajte Vaše potrebe uz namjenski kredit Raiffeisen banke!

Brza i jednostavna realizacija!

Potrebna su Vam dodatna sredstva za kupovinu stana, garaže ili za pokriće troškova školarine? Finansirajte Vaše potrebe uz namjenske kredite Raiffeisen banke!

Bez naknade za obradu
Instrumenti obezbjeđenja Administrativna zabrana na platu; trajni nalog; mjenica/e; osiguranje kredita; alternativno sudužnik
Rok otplate do 10 godina (za penzionere do 10 godina)
Alternativni instrument obezbjeđenja Životno osiguranje sa štednom komponentom vinkulirano u korist Banke
Alternativni instrument obezbjeđenja Životno osiguranje sa štednom komponentom vinkulirano u korist Banke
Isplata kredita Na račun pravnog lica ili trećeg lica u skladu s profakturom pri čemu iznos profakture može biti uvećan do 30% i isplaćuje se u gotovini ili na lični račun korisnika kredita.

Aplicirajte online za Vaš kredit već sada

Iznos do 50.000 KM

Fiksna kamatna stopa

4,99% (EKS 6,60%)

Ponuda vrijedi do 31.03.2024. godine

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata za fiksnu kamatnu stopu na iznos 50.000,00 KM i period otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane , trošak osiguranja kredita i ostali troškovi.

Česta pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tokom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Dospijeće anuiteta definisano je pojedinačnim otplatnim planom za predmetni kredit.

Fiksna kamatna stopa  je kamatna stopa koja se ne mijenja tokom otplate kredita.Promjenjiva kamatna stopa se mijenja tokom ugovorenog razdoblja. Sastoji se od promjenjivog elementa kamatne stope, te fiksnog elementa kamatne stope.Promjenjivi element kamatne stope utvrđuje se na bazi  referentne stope: 6. mjesečnog  EURIBOR-a. Banka primjenjuje dva referentna perioda: 01.01.-30.06. i 01.07.-31.12., a  utvrđivanje vrijednosti referentne stope u sastavu promjenjivog elementa kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na zadnji radni dan tekućeg referentnog perioda.

Redovna (nominalna) kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita. Obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima u skladu sa otplatnim planom. Nominalna kamatna stopa definisana je ugovorom o kreditu.Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utiče, osim redovne kamatne stope i visina naknada i svih ostalih troskova koje klijent plaća prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog depozita itd.

Valutna klauzula u poslovanju sa bankom se najčešće vezuje za kredite. To je instrument obezbeđenja za banku kojim se ona štiti od gubitka vrednosti domaće valute, a praktično znači da se kredit koji banka daje veže za vrednost jedne strane valute.

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Banka ne može uticati na visinu EURIBOR-a i ne može predvidjeti njegova buduća kretanja.

O nama - 1

Kontaktirajte nas ili ugovorite sastanak

Popunite formu  Ugovorite sastanak ili zatražite da Vas kontaktira uposlenik Banke, mi ćemo Vas pozvati u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.