Skip to main content
nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti

Učinite putovanje života mogućim!

Nenamjenski krediti

Pretvorite listu želja u stvarnost već sada uz nenamjenski kredit Raiffeisen banke.

Bez naknade za obradu Važi za Keš i Integral kredite za online apliciranje
Instrumenti obezbjeđenja Administrativna zabrana na platu; trajni nalog; mjenica/e; osiguranje kredita; alternativno sudužnik
Instrumenti obezbjeđenja Administrativna zabrana na platu; trajni nalog; mjenica/e; osiguranje kredita; alternativno sudužnik
Rok otplate do 10 godina

Aplicirajte online za Vaš kredit već sada

Iznos do 50.000 KM

Fiksna kamatna stopa

5,59% (EKS 7,22%)*

Ponuda vrijedi do 31.03.2024. godine

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za Keš i Integral kredite izračunata na iznos KM 50.000 i rok otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, te trošak osiguranja.

Česta pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tokom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Dospijeće anuiteta definisano je pojedinačnim otplatnim planom za predmetni kredit.

Fiksna kamatna stopa  je kamatna stopa koja se ne mijenja tokom otplate kredita.Promjenjiva kamatna stopa se mijenja tokom ugovorenog razdoblja. Sastoji se od promjenjivog elementa kamatne stope, te fiksnog elementa kamatne stope.Promjenjivi element kamatne stope utvrđuje se na bazi  referentne stope: 6. mjesečnog  EURIBOR-a. Banka primjenjuje dva referentna perioda: 01.01.-30.06. i 01.07.-31.12., a  utvrđivanje vrijednosti referentne stope u sastavu promjenjivog elementa kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na zadnji radni dan tekućeg referentnog perioda.

Redovna (nominalna) kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita. Obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima u skladu sa otplatnim planom. Nominalna kamatna stopa definisana je ugovorom o kreditu.Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utiče, osim redovne kamatne stope i visina naknada i svih ostalih troskova koje klijent plaća prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog depozita itd.

Valutna klauzula u poslovanju sa bankom se najčešće vezuje za kredite. To je instrument obezbeđenja za banku kojim se ona štiti od gubitka vrednosti domaće valute, a praktično znači da se kredit koji banka daje veže za vrednost jedne strane valute.

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Banka ne može uticati na visinu EURIBOR-a i ne može predvidjeti njegova buduća kretanja.

Ugovorite online sastanak

Popunite formu  Ugovorite sastanak ili zatražite da Vas kontaktira uposlenik Banke, mi ćemo Vas pozvati u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

man in his home with a cup of coffee

Učinite prostor za najveću radost mogućim

Aplicirajte online za nenamjenski kredit i uredite dječiju sobu već sada.