Skip to main content
depozitarske usluge za vrijednosne papire

Depozitarske usluge u emisiji i prometu vrijednosnim papirima

Usluga

Raiffeisen BANK je ovlašteni učesnik na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH koji svojim klijentima nudi usluge u obavljanju poslova banke depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira. 

Zbog vrhunskog znanja i dugogodišnjeg iskustva, koje datira od samih početaka tržišta kapitala u BiH, vaš  smo nezaobilazni partner u ovoj oblasti.

Raiffeisen banka pruža uslugu banke depozitara svim emitentima vrijednosnih papira i profesionalnim posrednicima u prometu vrijednosnim papirima - brokerskim kućama i bankama.

Prednosti

 • Bogato iskustvo u obavljanju ovih poslova!
 • Individualan pristup klijentu!
 • Odlično poznavanje tržišta kapitala! 
 • Visoko standardizovana usluga!
 • Pružanje kvalitetnih informacija u vezi zakonske regulative i prakse! 

Više o depozitarskim uslugama

Usluge banke depozitara su neophodne:

 • pri emisiji vrijednosnih papira - javna ponuda/ zatvorena ponuda
 • pri povećanju kapitala emisijom dionica
 • pri emisiji drugih oblika vrijednosnih papira
 • profesionalnim posrednicima u prometu vrijednosnih papira 


Poslovi banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira obuhvataju:

 • osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira
 • otvaranje privremenog računa za depozitne uplate po osnovi upisa vrijednosnih papira i/ili osiguranje dokaza kod uplata u stvarima i/ili pravima
 • sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira
 • poslove platnog agenta kod emisije obveznica

 

Poslovi banke depozitara za profesionalne posrednike u prometu vrijednosnih papira obuhvataju:

 • otvaranje namjenskog računa za profesionalne posrednike
 • novčane transakcije po osnovu prometa vrijednosnih papira u skladu sa instrukcijom profesionalnog posrednika
 • kontrolu naloga za prijenos novčanih sredstava profesionalnog posrednika 
kontakt usluge investitorima

Kontaktirajte nas

Nidžara Smajiš
E-mail: nidzara.smajis@raiffeisengorup.ba
Tel: +387 33 287 255

Draženko Bobaš       
E-mail: drazenko.bobas@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 153

Rahima Đogić      
E-mail: rahima.djogic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 745

E-mail: investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba