Skip to main content
Dizajn bez naslova - 1

Kupovina hartija od vrijednosti

Željeli biste kupiti hartije od vrijednosti?

Za kupovinu putem Raiffeisen CAPITAL-a potrebno je da uz ličnu kartu sklopimo ugovor, te da na račun Raiffeisen CAPITAL-a uplatite avans u punom iznosu namjeravane kupovine uvećan za troškove transakcije i da nakon toga date nalog za kupovinu.

Odlučite se za vrstu naloga po Vašem izboru

U pogledu vremena izvršenja dostupni su Vam otvoreni, dnevni i ograničeni nalog.

Kada je riječ o cijeni dostupni su Vam ograničeni ili slobodni nalog.

Instrukcija za uplatu avansa u BiH

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Kranji korisnik: Raiffeisen CAPITAL a.d.

Broj računa: 161 045 003 508 0184 kod Raiffeisen banke

Svrha uplate: Uplata avansa za kupovinu/Ime i prezime