Skip to main content

Kako bi se minimizirali rizici u dužničko-povjerilačkim odnosima koriste se određeni instrumenti osiguranja.

Najčešće korišteni instrument osiguranja koji banka izdaje na zahtjev klijenta (nalogodavca) je Garancija.

Ovim dokumentom Banka garantuje trećoj strani (korisniku garancije) da će mu, u slučaju da mu klijent (nalogodavac) ne ispuni obavezu o dospjelosti, izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji.

Pored garancija za redovno poslovanje u zemlji i inostranstvu, Raiffeisen banka izdaje i posebne garancije koje su prilagođene Vašim potrebama.

Najčešće vrste garancija su:

  • garancije za dobro izvršenje posla
  • licitacione garancije
  • plative garancije
  • garancije za kvalitet izvršenih radova
  • garancije za povrat avansa
  • carinske garancije