Skip to main content
mala i srednja preduzeca garancije

Dokumentarni poslovi

Garancije

Kako bi se minimizirali rizici u dužničko-povjerilačkim odnosima koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni instrument osiguranja koji banka izdaje na zahtjev klijenta (nalogodavca) je Garancija. Ovim dokumentom Banka garantuje trećoj strani (korisniku garancije) da će mu, u slučaju da mu klijent (nalogodavac) ne ispuni obavezu o dospjelosti, izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji.

Pored garancija za redovno poslovanje u zemlji i inostranstvu, Raiffeisen banka izdaje i posebne garancije koje su prilagođene Vašim potrebama.

Najčešće vrste garancija su:

  • garancije za dobro izvršenje posla
  • licitacione garancije
  • plative garancije
  • garancije za kvalitet izvršenih radova
  • garancije za povrat avansa
  • carinske garancije

Dokumentarna naplata

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika banci da uvozniku uruči prezentirane dokumente na temelju kojih uvoznik može raspolagati s robom. Na osnovu zahtjeva izvoznika robe dokumenti mogu biti uručeni uvozniku, ali samo uz ispunjenje određenih uvjeta iz naplate.

Kod izvozne naplate klijent Raiffeisen banke je izvoznik, a Raiffeisen banka je banka koja šalje dokumenta na naplatu svom korespondentu inkaso banci koja je najčešće i poslovna banka uvoznika.

Kod uvozne naplate klijent Raiffeisen banke je uvoznik, a Raiffeisen banka je inkaso banka odnosno banka koja na zahtjev i po nalogu svoje korespondentne banke banke remitenta, koja je poslovna banka izvoznika, uručuje inkaso dokumenta uvozniku (klijentu Raiffeisen banke) nakon ispunjenja uslova inkasa.

Poslujete na domaćem i inostranom tržištu i želite kvalitetnu poslovnu saradnju s vašim partnerima?

Ugovaranje intrumenata dokumentarnog poslovanja omogućuje vam efikasnije planiranje novčanog toka i pruža dodatnu sigurnost u naplati i plaćanju izvršenih poslova.

Smanjite rizik poslovanja Korištenjem instrumenata dokzmentarnog poslovanja podižete nivo sigurnosti naplate i izvršenja plaćanja i pruža dodatnu sigurnosti naplate i izvršenja plaćanja i ostvarujete bolju poslovnu saradnju s vašim partnerima.
Savjetovanje i stručna podrška Naš tim s dugogodišnjim iskustvom u dokumentarnom poslovanju dat će vam stručno mišljenje o sadržajuinstrumenata i pružiti vam stručnu podršku kako bi dodatno uticali na smanjenje potencijalnih rizika ugovorenog posla.
Međunarodna bankarska grupacija Kao članica grupacije Raiffeisen BANK International imamo široku korespodentnu mrežu banaka s kojima poslujemo.

Dokumentarni akreditivi

Akreditiv predstavlja svaki aranžman u kojem Banka (akreditivna banka), djelujući na zahtjev i po instrukciji svog klijenta (nalogodavca) treba da izvrši:

  • Ovlašćenje druge banke da prihvati (negocira) dokument ukoliko su ispunjeni uslovi akreditiva,
  • Ovlašćenje druge banke da izvrši to plaćanje,
  • Plaćanje prema trećem licu.

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini koji poslovnim partnerima pruža veću sigurnost u realizaciji ugovorenog posla te smanjuje mogući rizik naplate kod poslovanja s novim partnerima.

U skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta (uvoznika), banka preuzima obavezu plaćanja poslovnoj banci izvoznika na osnovu urednih izvoznih dokumenata navedenih u uslovima akreditiva.
Dokumentarni akreditiv po uvoznom poslu izdaje se na zahtjev uvoznika, a banka uvoznika ga otvara i u obavezi je plaćanja nakon prezentiranja urednih izvoznih dokumenata od strane izvoznika.Dokumentarni akreditiv po izvoznom poslu je izdan u korist izvoznika preko njegove poslovne banke koja ga o tome obavještava.

Aval mjenica

Mjenično jamstvo - AVAL je izjava kojom Banka svojim potpisom jamči da će ona, ako to ne učini glavni mjenični dužnik, isplatiti mjenicu o roku dospijeća njenom zakonitom imaocu.

Mjenica sa bankarskim avalom je likvidan instrument osiguranja naplate potraživanja.

Koristeći aval mjenice, klijenti-dužnici mogu ga upotrijebiti za povećanje prodaje, odnosno povećanje koeficijenta obrta zaliha, korištenje popusta, rabata...

Nabavka robe uz istovremeno izdavanje mjenica znači odgodu izmirenja stvorenih obaveza u ugovorenom roku, što ima direktnog uticaja na povećanje tekuće likvidnosti firme.